ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดแม่สอด  ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด)   และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ คณะผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในศาลจังหวัดแม่สอดเข้าประชุม