ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการ "ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน"

ศาลจังหวัดแม่สอด  จัดโครงการ "ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน"
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดแม่สอดโดยกลุ่มบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ "ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน" โดยได้รับเกียรติจาก  ท่านสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีกับผู้ประกัน เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีไม่มาศาล ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้นำท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าว เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  และผู้นำท้องถิ่น  เข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คน ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก