ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฎิบัติงาน"

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฎิบัติงาน"
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฎิบัติงาน" โดยมี  คุณฐิตารีย์ ทัพมงคล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดแม่สอด ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนและคู่ความให้ได้รับการพึงพอใจ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด