ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::: ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อติโพธิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ::: [ โทร. 0 5553 1232 ] [ โทรสาร. 0 5553 5376 ] e-Mail : mesc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดแม่สอด (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอดสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
เอกสารแนบ